Электронный учебник...

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА И ЭКОНОМИКИ                

                                                                                                           

Қазақстан республикасының конституциялық құқығы»  Байжұманова А.М.                               

Бухгалтерлік есептің компьютеризациясы Байдыбекова С.К.                                                       

Бухгалтерский учет в системе 1С Бухгалтерия 8.3 Байдыбекова С.К.                                                

Государственное регулирование экономики Торегожина М. Б.                                                   

Әлеуметтік экономикалық жоспарлау және болжамдау Байтаева Г.Р., Бекметова А.К.


Инвестициялық жобаларды талдау және бағалау Қалдияров Д.А., Беделбаева А.Е.         

Инвестицияны қаржыландыру және несиелеу Қалдияров Д.А., Сыздықбаева Н.Б.               

Компьютеризация бухгалтерского учета   Байдыбекова С.К.

Құқықтық қатынастар Тинистанова С.С.

Мемлекет және бизнес Байтаева Г.Р., Аяжанова М.К., Абдилдинова М.Н.

Мемлекеттік басқару негіздері Бекметова А.К.

Мемлекеттік қызметкердің құқықтық мәртебесі Б.А.Сериев, М.К Аяжанова, Г.С.Султанова.

Налогообложение в рк на современном этапе Калдияров Д.А., Илимжанова З.А., Бурнашева В.Р.

Практикум по курсу «Налоговая отчетность предприятия»  С.К. Байдыбекова, Р.К. Турысбекова, Ф.А.

Практикум по курсу Бухгалтерский учет  С.К.Байдыбекова, Г.Б.Конысбаева, А.Р.Кереева.

Практикум по курсу Управленческий учет  С.К. Байдыбекова,  А.Д. Толегенова, А.Р. Кереева.

Терминологический словарь-справочник по курсу«Теория государственного управления»Байтаева Г.Р.,Кабылбекова Ш.А.,Сюбебаева Ж.К.,Аяжанова М.К.

Халықаралық экономика Г.Б. Тулешова, Р.Ж. Габдуллина, Л.Ж. Казиева.


ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ                             


Asymptotic methods in singularly perturbed problems with initial jumps Нургабыл Д.    

Асимптотическое поведение решений возмущенных уравнений Нургабыл Д.                                                                                                                

Болашақ математика мұғалімінің құзырлылығын қалыптастырудың педагогикалық  негіздері Р.

Жоғары математиканың  есептері мен жаттығулары Г.О.Кожашева,  Г.Ш.Өкпебаева.

Заманауи сабақтарды ұйымдастыру мен өткізуге әдістемелік нұсқаулық Сеитова C.M.

Конструктивтік геометрия негіздері Г.О.Кожашева.

Қатты дене физикасы Андасбаев Е. С.

Методическая модель реализации профессиональной направленности курса теория вероятностей.

Методические указания по организации и проведению инновационных занятий в вузе Сеитова С.М.

Мониторинг окружающей среды и природных ресурсов Жонгар-алатауского гнпп  Андасбаев Е.С., Бахтаулова А.С., Кенжебеков А.К., Канагатов Ж.Ж.

Оқушылардың физиологиялық дамуы Маусумбаева А.М.

Сравнительная анатомия высших растений Бахтаулова А.С.

Экология растений и животных Маусумбаева А.М.


ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ                                                                           

C#-та программалау Л.А. Смагулова, Э.С. Сергазинова.

Арнайы пәндерді оқыту мәселелері А.Ж.Рахымбеков.

Жаратылыстану концепцияларын қоршаған ортаға қолдану А.Ж.Рахымбеков.

Жетісудың табиғи қорларын оңтайлы пайдалану Қанағатов Ж.Ж., Әлімбеков Ж.С., Байеділов Қ.Е.

Кәсіби педагогикадагы ғылыми зерттеу негіздері А.Ж.Рахымбеков.

Қазіргі заманғы ұстаз келбеті А.Ж.Рахымбеков.

Құтқару техникасы және байланыс Турлыбекова М.Р., Бутенова А.К.

Менеджмент пен маркетингтегі экологиялық құқық негіздері З.Қ.Қанаева.

Методы исследования разрушения металлического покрытия в кислотной среде Рахымбеков А.Ж., Садуакасова Р.А.

Оқушыларды  политехникалық пәндерге  үйрету  әдістері А.Ж.Рахымбеков.

Разработка технологии очистки промышленных стоков сорбентами Узденбаева Ж.

Супериониктің көмегімен  кристалл алу тәсілдері А.Ж.Рахымбеков.

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар Рахымбеков А.Ж., Турлыбекова М.Р., Садуакасова Р.А.

Теплотехника А.Ж.Рахымбеков.

Төтенше жағдайлардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және теориялық негізі   Турлыбекова М.Р.

Тұрғындарды қорғаудың, төтенше жағдайлардың салдарларын Турлыбекова М.Р., Рахимбеков А.Ж..exe

Экология Ә.Т.Қанаев, З.Қ.Қанаева.


ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ


Бастауыш мектеп оқушыларының шығармашылық  дарындылығын дамыту Ф.Борибекова, Н.С.Алпысбаева, Г.А.Тажинова.

Бастауыш мектепте қазақ тілін оқытудың теориясы мен  әдістемесі Сейтенова С.С., Майлыбаева Г. С.

Бастауыш сыныптағы сауат ашу әдістемесі А.Н. Галиева, А.Т.Рахимбекова.

Болашақ бастауыш сынып мұғалімінің диагностикалық іс-әрекетін қалыптастыру Г.Н. Жолтаева, Тугелбаева.

Қарым-қатынас және сөйлеу мәдениеті Г.С. Майлыбаева, Р.О. Асылова, А.Н. Галиева, С.С. Чункенова.

Мектепке дейінгі ұйымдардағы тіл дамыту жұмыстарының ұйымдастырылуы Галиева А.Н., Рахимбекова.

Подготовка учителя начальных классов к  совместному обучению Жакипбекова С.С.


ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ                                                                                                      

 Ерлік жырларының поэтикасы Джакыпбекова М.Т.

 Есимбекова Д.Б. Қазақ тілі

Кәсіби қазақ тілі Асылова Р.О.

 Қ.Қ. Мәдібаева, А.К. Абильмажинова Абайтану 

 Қазақ тіліндегі грамматикалық сөз нұсқалары Чалтикенова Л.А.

Морфологияның  күрделі мәселелерін оқыту Чалтикенова Л.А.

Синтагматика глагольных полисемантов в аспекте 

лексико-синтаксической координации Есимкулов Б.Н.

Словосочетание в аспекте лексико-синтаксической координации Б.Н. Есимкулов

Современная история Казахстана Искакова Г.М., Ишкалова Г.И.


ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА  

«Индивидуальные задания по «Начертательной геометрии» М. А. Шыныбаев.

Баскетбол мен гандболды оқыту әдістемесі Е.Утегенов.

Болашақ  кәсіптік оқыту ұстаздарының дидактикалық  дайындығы Құрманбаев А.А.

Военно-патриотическое воспитание на основе боевых традиций казахского народа Сочин С.А.

Әлемдегі олимпиадалық қозғалыстың тарихы Е.Утегенов, Е. Данабеков, К.Берікболов, Р.Саутов.

Лас Суларды Тазартудың Технологиясы Идрисова А.Е.

Сызба геометриядан» жеке тапсырмалар М. А. Шыныбаев.

Шаңғы спорты Оқыту әдістемесі Утегенов Е., Қасенов Т., Есқалиев М.З.

Last modified: Friday, 8 November 2019, 3:17 PM